برچسب : برچسب 1

معیارهای انتخاب چوب اسکی مناسب

برای انتخاب اسکی موارد زیر باید مدنظر قرار بگیرد: ۱-مدل اسکی که  شما مطلوب ر اساس علایق شما میباشد الف-اسکی برای پیست:On Piste ب-اسکی برای پیست و پیست نکوبیده...